Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng môn mạng máy tính nâng cao

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-09 10:02:15 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

Bài giảng
Mạng máy tính
ThS. NGUYỄN CAO ĐẠT
E-mail:dat@cse.hcmut.edu.vn

Thông tin chung về khóa học


Phân bổ thời gian

Trang web của môn học
3 tiết lý thuyết mỗi tuần.
6 tiết tự học mỗi tuần.
http://www.cse.hcmut.edu.vn/~dat

Đánh giáThi giữa kỳ: trắc nghiệm, 60’, tỉ lệ đánh giá: 40%
Thi cuối kỳ: trắc nghiệm, 90’, tỉ lệ đánh giá: 60%

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
2

Kiến thức và kỹ năng sau khóa học


Kiến thức
Kiến thức cơ bản về cấu trúc mạng máy tính
Mô hình tham chiếu mạng OSI và TCP/IP
Bộ giao thức mạng TCP/IP
Hệ thống địa chỉ mạng Internet
Các giao thức định tuyến cơ bản trong mạng

Kỹ năng (tự học)


Khảo sát tìm hiểu cấu hình mạng
Xác định một cách hệ thống các lỗi thường xảy ra trong mạng
Thiết kế và xây dựng một mạng LAN đơn giản
Sử dụng các công nghệ như Ethernet, Wireless LAN
Lập trình ứng dụng mạng sử dụng socket API

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
3

Nội dung khóa học
Cung cấp các khái niệm nền tảng trong thiết kế và hiện thực
việc truyền thông giữa các máy tính bao gồm các giao thức,
các chuẩn và các ứng dụng mạng, cơ bản về lập trình mạng
Các chủ đề bao gồm: Tổng quan về kiến trúc mạng với mô
hình tham khảo OSI, bộ giao thức TCP/IP;Giới thiệu các kỹ
thuật mạng cơ bản, đăc biệt là về các kỹ thuật mạng cục bộ
cơ bản (Ethernet, wireless LAN, Bluetooth); Tầng mạng với
việc định tuyến và liên mạng, địa chỉ và định tuyến trên
mạng Internet; Tầng vận chuyển với UDP, TCP và các giao
diện lập trình mạng; Tầng ứng dụng với các ứng dụng mạng
Internet; Các ví dụ sẽ được phát thảo chủ yếu trên bộ giao
thức TCP/IP.

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
4

Tài liệu tham khảo


Computer Networking – A top-down approach, Kurose &
Ross, 5th ed., Addison Wesley, 2010.
Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, 4th ed.,
Prentice Hall, 2003.
TCP/IP Protocol Suite, B. A. Forouzan, 1st ed., Mc Graw-Hill,
2000.

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
5

Chương 1: Giới thiệu
Mục tiêu:
 Khái niệm và thuật
ngữ về mạng
 Ứng dụng của mạng
máy tính
 Giao thức và chuẩn
 Mô hình tham khảo
OSI và bộ giao thức
TCP/IP

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

Tóm tắt:
 Internet là gì?
 Giao thức là gì?
 Thiết bị mạng; cấu trúc mạng
 Hiệu suất: mất mát dữ liệu, độ
trễ, thông lượng
 Bảo mật
 Lớp giao thức, mô hình dịch vụ
 Lịch sử

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
6

Chương 1: Mục lục
1.1 Internet là gì?
1.2 Ngoại vi Mạng
 máy đầu cuối, môi trường truyền, liên kết
1.3 Trọng tâm mạng
 Sự chuyển mạch, sự chuyển gói, cấu trúc mạng
1.4 Độ trễ, sự mất mát và thông lượng trong mạng
chuyển gói
1.5 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
1.6 Mạng trước các nguy cơ tấn công: Bảo mật
1.7 Lịch sử
Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
7

Mạng máy tính là gì? Những khái niệm cơ bản
PCmáy chủ
MTXT
không dây
thiết bị
cầm tay


điểm
truy cập
kết nối
có dây

hàng triệu thiết bị tính
toán được kết nối với
nhau: hosts = hệ thống

Mạng di động
ISP quốc gia

đầu cuối


chạy các ứ.dụng mạng

loại kết nốicáp quang, cáp đồng,
sóng radio, vệ tinh
tốc độ truyền tải =

Mạng trong nhà
ISP khu vực

Mạng công sở

băng thông
(bandwidth)

 bộ định tuyến: chuyển tiếp các
bộ định tuyến

gói tin (đoạn dữ liệu)

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
8

Mạng máy tính là gì? Những khái niệm cơ bản


giao thức điều khiển quá

Mạng di động

trình gửi và nhận các thông
điệp
Internet: “mạng của mạng”

vd: TCP, IP, HTTP, Skype,
Ethernet

phân tầng không chặt chẽ
mạng công cộng (Internet) và
mạng tư nhân

ISP quốc gia

Mạng trong nhà
ISP khu vực

Mạng công sở

Chuẩn InternetRFC: Request for comments
IETF: Internet Engineering
Task Force

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
9

Mạng máy tính là gì? dưới góc độ dịch vụ


Cơ sở hạ tầng viễn thông cho
phép chạy các ứng dụng
mạng:
Web, VoIP, email, trò chơi, giao
dịch điện tử, chia sẽ tệp tin

Những dịch vụ viễn thông
cung cấp cho các ứng dụng:
sự vận chuyển dữ liệu tin cậy từ
nguồn tới đích
sự vận chuyển dữ liệu “tốt nhất
có thể” (không tin cậy)

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

MẠNG MÁY TÍNH
Bài giảng 1 – Chương 1: Giới thiệu
10