Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng Kỹ thuật số (Digital Engineering) - Chương 2: Cổng Logic

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-09 08:42:45 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KỸ THUẬT SỐ
(DIGITAL ENGINEERING)

C

T
H

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

☺: Cao Thị Thu Hương
: huongct@neu.edu.vn
: A1-1310

T
C
H

C

T
H

NỘI DUNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT SỐ
ĐẠI SỐ LOGIC

CÁC CỔNG LOGIC

CÁC MẠCH TỔ HỢP

CÁC MẠCH DÃY
huongct@neu.edu.vn

2

KỸ THUẬT SỐ
(DIGITAL ENGINEERING)

C

T
H

CHƯƠNG 2: CỔNG LOGIC

☺: Cao Thị Thu Hương
: huongct@neu.edu.vn
: A1-1310

T
C
H

C

T
H

CHƯƠNG 2: CỔNG LOGIC
2.1. Các cổng logic cơ bản

2.2. Một số cổng ghép thông dụng

2.3. Tính đa chức năng của cổng NAND, NOR

2.4. IC số

huongct@neu.edu.vn

4

C

T
H

CHƯƠNG 2: CỔNG LOGIC
2.1. Các cổng logic cơ bản

2.2. Một số cổng ghép thông dụng

2.3. Tính đa chức năng của cổng NAND, NOR

2.4. IC số

huongct@neu.edu.vn

5

C

T

2.1. Các cổng logic cơ bản

H

❖Để thể hiện các hàm logic bằng mạch điện người ta sử dụng
các cổng logic.
❖Các cổng logic được xây dựng dựa trên cấu hình mạch chuyên
biệt được gọi là họ mạch logic, điển hình là:
▪ Mạch logic Điện trở - Transistor (RTL)
▪ Mạch logic Điốt – Transistor (DTL)
▪ Mạch logic Transistor – Transistor (TTL), CMOS,…

huongct@neu.edu.vn

6

AC

T

2.1. Các cổng logic cơ bản

H

❖Cổng NOT

▪ Cổng NOT thực hiện hàm phủ định: Y = A
▪ Kí hiệu cổng:

▪ Hoạt động của cổng NOT được mô tả ở bảng trạng thái sau:

H (High)
L (Low)
huongct@neu.edu.vn

7

AC

T

2.1. Các cổng logic cơ bản

H

❖Cổng OR
▪ Cổng OR thực hiện hàm cộng logic: Y =A+B
hoặc với hàm nhiều biến: Y(X1,X2,…,Xn) = X1+X2+ … +Xn
▪ Kí hiệu cổng:
• VD:

huongct@neu.edu.vn

8

AC

T

2.1. Các cổng logic cơ bản

H

❖Cổng OR
▪ Nguyên lý hoạt động của cổng OR:

▪ Ví dụ:
A

Y

B
t0
huongct@neu.edu.vn

t1

t2

t3

t4

t0

t1

t2

t3

t4
9

AC

T

2.1. Các cổng logic cơ bản

H

❖Cổng AND
▪ Cổng AND thực hiện hàm nhân logic: Y =A.B
hoặc với hàm nhiều biến: Y(X1,X2,…,Xn) = X1.X2… Xn
▪ Kí hiệu cổng:
• VD:

huongct@neu.edu.vn

10