Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

de791b7cce79902233ffe906fd15b031
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-14 09:36:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GV: ĐINH TH HAOI Tieát 4GIAO TIEÁP, VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏTI.TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏT 1. Vaên baûn vaø muïc ñích giao tieáp Trong cuoäc soáng khi coù moät tö töôûng, tình caûm, nguyeän voïng maø caàn bieåu ñaït cho moïi ngöôøi bieát thì em laøm theá naøo ?Khi muoán bieåu ñaït tö töôûng, tình caûm, nguyeän voïng aáy moät caùch ñaày ñuû, troïn veïn cho ngöôøi khaùc hieåu thì em phaûi laøm nhö theá naøo Caâu ca dao saùng taùc ñeå laøm gì? Muoán noùi leân vaán ñeà gì Hai caâu lieân keát vôùi nhau nhö theá naøo Nhö theá ñaõ dieãn ñaït troïn veïn moät yù chöa ?Caâu ca dao ñoù ñaõ coù theå coi laø vaên baûn chöa ?- Seõ noùi hay vieát. Phaûi taïo laäp vaên baûn.- Câu ca dao laø moät vaên baûn. Th tr ng GD­ĐT Nguy Vinh Hi n.ứ ưở phát bi trong khai gi ng năm cể Lôøi phaùt bieåu cuûa thaày coââ trong leã khai giaûng naêm hoïc coù phaûi laø vaên baûn khoâng Vì sao Tieát 4GIAO TIEÁP, VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏTI.TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏT 1. Vaên baûn vaø muïc ñích giao tieáp Seõ noùi hay vieát. Phaûi taïo laäp vaên baûn.- Câu ca dao laø moät vaên baûn.­ phát bi u… là văn nói.ờ th đo gi nh Vi Nam ệCu thi vi th Qu UPU th 39 năm 2010ộ Đà ng, ngày 20 tháng 11 năm ẵ2009 Đo di Tr ng Ngh kính n!ạ ươ Khi lá th này đi, cháu mong ng ngày nó đn ếđc tay ông. cháu lo ng khi nhìn th đa ch ho c: ượ ắ“Ng i: Th Hi Hi Vi Nam” không bi ông có gi ườ ởth ra đc hay không? Ông i! Cháu mong ông chút th gi ờvàng ng ng nghe tâm cháu, bi đâu ông th ấtrong đó đi gì lao tình thông th ng ườ ủng hâm dành cho th ng. ườ ượ Th ông, cháu có đnh vi th cho ông sau khi ưtr ng cháu phát đng Cu thi Vi th Qu UPU th 39 ườ ứv tài phòng ch ng căn nh AISD. cho bài vi mình ủcó th cháu đã đi tìm hi đi ng xem ượ ọng hi bi và phòng ch ng AIDS nh th nào.ườ Chao i, bao nhiêu con ng là nhiêu ườ ốph n. nh ng yêu th ng, đau xót, o, ươ ạkh cùng nh ng hi bi cách th phòng ứtránh AIDS đc cháu chuy vào phim cách ượ ộnh nhàng mà sâu c. Cháu hy ng, ám nh ảđc bi t, nh ng phim này vào trong đt lòng ửng i, xoa đau, xóa đi và th nh ườ ỉl ng tri nh ng ng còn th tr căn nh này.ươ ườ ướ Nh ng ông cháu thì “l tòng tâm” cháu nghĩ ấch có ông có th giúp cháu bi nh ng này ướ ơthành hi th nhân lo i. Vì y, cháu ấmong đc ông ng nghe và th hi u.ượ Kính th !ư TH HI HI NỒ Ề(L 6/9, tr ng THCS Tây n, Qu Châu, TP. ườ ảĐà ng)ẵ