Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng con rồng cháu tiên (1)

453dbb616cff504a084794726f0c68c0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-14 09:32:28 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy Con ng Cháu Tiên là truy thuy tiêu ếbi u, đu cho chu truy thuy th đi Vua ạHùng cũng nh truy thuy Vi Nam nói chung. ệN dung, nghĩa truy Con ng Cháu Tiên là ồgì? th hi rõ dung nghĩa y, truy đã dùng ệnh ng hình th ngh thu đc đáo nào? Vì sao nhân ộdân ta, qua bao đi, hào và yêu thích câu chuy ệnày?Ti hôm nay giúp cho các em tr câu ỏy .ấI .Đc và tìm hi chú thích SGK trang 7)ậ1.Th nào là truy thuy t?ế ếTruy thuy t: là truy dân gian ềcác nhân và ki có liên quan ớl ch th quá kh th ng có ườ ốt ng ng o. Truy thuy th ưở ượ ểhi thái và cách đánh giá nhân ủdân và các nhân ch đc .ậ ượ ểII Tìm hi văn :ể 1/ Gi thi nhân :ớ Long Quân :ạ +Ngu ng con trai th Long .ồ +Tài năng kho vô đch có nhi phép .ứ Vi làm Giúp dân tr ng tr chăn nuôi và cách ọăn ở=> Hình thành văn hoá dân Vi Nam ệb/ Âu CôThuoäc doøng hoï Thaàn Noâng, ÔÛ treân nuùi.Xinh ñeïp tuyeät traàn .Thích hoa thôm coû laï .Tâm hồn thơ mộng .=.> Kết tinh vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam .c/ Tình duyên :­ Long Quân Âu ếduyên ch ng .ợ ồ­ Sinh ra trăm tr ng ra trăm ởng con trai kho đp .ườ ẹl Caâu hoûi thaûo luaän: Theo em, chi tieát meï Aâu Cô sinh ra boïc traêm tröùng nôû thaønh traêm ngöôøi con trai khoûe maïnh coù yù nghóa gì? phuùt )•Giaûi thích moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu laø anh em ruoät thòt do cuøng moät cha meï sinh ra Ñoàng baøo”=.> Mi ngi đu chung mt ci ngun chung mt dòng ọườềộộồộging đu là anh em rut tht ,cùng mt cha sinh ra .ốềộịộẹ50 con theo cha xuoáng bieån 50 con 50 con theo cha xuoáng bieån 50 con theo mẹ leân non -> nguyeän giuùp theo mẹ leân non -> nguyeän giuùp ñôõ laãn nhauñôõ laãn nhau=> Coäi nguoàn tinh thaàn => Coäi nguoàn tinh thaàn daân toäcdaân toäc