Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C7 (SGK trang 42)

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s.

Hướng dẫn giải

Công thức tính độ sâu của đáy biển là: S=v.t

Độ sâu của đáy biển:

1500x0.5=750(m)

Vậy độ sâu của đáy biển gần bằng 750m

Các câu hỏi cùng bài học