Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C5 (SGK trang 16)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.

Hướng dẫn giải

Tính chất để vận dụng:Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Vẽ tia AI \(\perp\)gương tại I.Trên tia AI, lấy điểm A' sao cho AI=A'I.

Vẽ tia BH \(\perp\)gương tại H.Trên tia BH, lấy điểm B' sao cho BH=B'H.

Nối A',B' bằng nét đứt,ta được A'B' là ảnh ảo của AB tại gương.

Các câu hỏi cùng bài học