Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C4 (SGK trang 54)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết 3 câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho.

Hướng dẫn giải

C4. Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết 3 câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho.

Bài giải:

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua.

- Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

- Đèn điện sáng cho biết có dòng điện chạy qua nó.

- Các điện tích dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện


Các câu hỏi cùng bài học