Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 93 (Sách giáo khoa trang 38)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tổng (hiệu) sau đó chia hết cho 2 không ? có chia hết cho 5 không ?

a) \(136+420\)

b) \(625-450\)

c) \(1.2.3.4.5.6+42\)

d) \(1.2.3.4.5.6-35\)

Hướng dẫn giải

a) 136 + 420 chia hết cho 2 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 2.

Nhưng 136 + 420 không chia hết cho 5 vì 420 chia hết cho 5 nhưng 136 không chia hết cho 5.

b) 625 - 450 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2;

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42 chia hết cho 2; nhưng không chia hết cho 5 vì

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 chia hết cho 5 nhưng 42 không chia hết cho 5.

d) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 - 35 chia hết cho 5; nhưng không chia hết cho 2 vì

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 chia hết cho 2 nhưng 35 không chia hết cho 2.


Các câu hỏi cùng bài học