Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 (SGK trang 81)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ điểm \(A\left(2;4;-3\right)\) lần lượt đến các mặt phẳng sau :

a) \(2x-y+2z-9=0\)

b) \(12x-5z+5=0\)

c) \(x=0\)

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Các câu hỏi cùng bài học