Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 8)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần

                                   \(..........,8\)

                                   \(a,.........\)

Hướng dẫn giải

Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần

\(7,8\)

\(a,a+1\)

Các câu hỏi cùng bài học