Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 75)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau :

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia .........

Hướng dẫn giải

Giải:

Oy,Oz

Các câu hỏi cùng bài học