Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 Ông lão đánh cá và con cá vàng

3c340bf3d3b5553281d41764923a60aa
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:53 PM ngày 14-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 213 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng quý thầy, quý thầy, côcô cùngùng cácác em em học sinh học sinh Đến tham dự tiết Đến tham dự tiết họchọcTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Pu-skin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.1. §äc, kÓ v¨n b¶n Đc to rõ ràng, phân bi rõ ệcác tình hu ng, nói ủnhân t. truy n: gi ữnguyên các vi trong văn ệb n.ảTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Puskin) truy n:ể ệ­ Có ch ng ông lão đánh cá ,ch ng th ,v kéo ướ ợs i.ợ­M hôm ,ông lão ra bi đánh cá, kéo đc cá ướ ượvàng.Cá van xin th ,h đn cho ông lão. Ông lão th ảcá nh ng không tr n.V nhà lão cho nghe. ụv tham lam lão yêu cá vàng đn cho cái máng ơl n,tòa nhà đp,nh ph phu nhân,n hoàng. nào ụcũng đc nh mu n. Nh ng khi đòi làm Long ượ ụV ng ng trên bi cá vàng thì cá không ươ ạnói gì ,qu đuôi xu ng bi n.ẫ ể­Ông lão tr th ng trên a, bên nh ạcái máng .ợ ẻTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Pu-skin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.1.§äc, kÓ v¨n b¶n2. Chó thÝch­Pu­ skin( 1799­1837): vi th ơvà truy n. Là nhà văn đt móng ềcho th ca Nga.ề ơ­Th lo i: Truy tích ổ(Pu­ skin ng 205 câu th ơtrên truy dân gian Nga, Đc)ơ ứ­ Ph ng th bi đt: .ươ ự* Gi nghĩa khó: SGKả ừ3. cố ph nầ ?1: Em ãy nêu vài nét ềtác gi ?ả?2: Truy tích th ng ườlà tác gi dân gian. ật sao truy “Ông lão ệđánh cá và con cá vàng” ạđc xem là truy tích?ượ ổ?3: Em hãy xác đnh ph ng ươth bi đt văn n?ứ ả­ HS gi nghĩa 4,5,7ả ừ?4: Em hãy nêu ủvăn n?ảTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Pu-skin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.1.§äc, kÓ v¨n b¶n.2. Chó thÝch.3. cố ph nầ P1 đu nhà kéo ởs i.) Gi thi truy n: ệnhân và hoàn nh.ậ ả+ P2: Ti pế mu ủm di bi truy n: Ông ệlão đánh cá đc cá và ượth cá. Cá nhi đn ơcho ch ng ông lão.ợ ồ+ P3: Còn thúc ếtruy n: ch ng ông lão ồtr cu ng nghèo ốkh .)ổTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Puskin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.II. Đc hi văn nọ ả1.Gi thi truy nớ Em hãy tên các nhân ểv trong văn n?ậ ả? Ai là nhân chính?ậ? Ph đu tác gi gi ớthi hoàn nh gia đình ảông lão nh th nào?ư ế? Sau khi truy ắđc cá vàng cho ượ ợnghe. đã ông ắlão ra bi n?ể ầ­ Hai ch ng ng nhau ớtrong túp nát trên ờbi n.Ch ng th i, ướ ởnhà kéo i.ợ2. Di bi truy nễ ệL nầ vụ Ông lão Cá vàng Bi nểM ng ng ốĐòi cái máng iợ Đi ra bi n/ể Tôi giúp ẽông sóng êm ợảM ng ngu ồĐòi cái nhà ngộ ra bi nể Tôi kêu tr ờphù cho Bi xanh đã sóng ổM ng nhắ tát ước vào tặĐòi làm bà nh ấph phu nhânẩ lóc cóc ra bi nể Tr phù ộcho ông sóng ữd iộB lão quét chu ng ng a, tát vào tặ lãoĐòi làm Hoàngộ th ra ủbi nể Tr phù ộcho lão sóng mù ổm tịĐánh và lão imu làm Long vố ươ ng ng trên bi nự Không dám trái ra bi nể Không nói gì qu uôi ặsâu cộ giông ốkinh kh ng kéo ủđến12345L nầ vụ Ông lão Cá vàng Bi nể12345Nh ậxét ng ng ốĐòi cái máng iợ ra bi nể sóng êm ảM ng ngu ồĐòi cái nhà ngộ ra bi nể Tôi kêu tr ờphù cho Bi xanh đã sóng ổM ng nhắ tát ước vào tặĐòi làm bà nh ph ẩphu nhân lóc cóc ra bi nể Tr phù ộcho ông sóng ữd iộB lão quét chu ng ng a, ịtát vào lãoắĐòi làm Hoàngộ th ra ủbi nể sóng mù ổm tịĐành và lão imu làm Long vố ươ ng ng ựtrên bi nặ Không dám trái ra bi nể cộ giông ốkinh kh ng kéo đến­Ngh thu tệ ng ti nế­M tham lamộ ạ­> tr ng tr thích đáng .­Thành ng đượ voi đòi tiên. Ngh thu iệ ạ­Là ngộ ười ốb ng hi lành ềnh ng quá nhu nh ược ­> ti tay ếcho cái uấ­ TN: Hi quá hoá ềđần Lòng bi ngớ ười nhân .ậ­ Ước công lí tr ng ph ạđối tham ẻlam, cộ ượng tr ng cho thái độ bình ấc nhân dân ủtr ước lòng tham và c.ự ạTr phù cho ộlãoKhông nói gì qu uôi ặsâuTôi giúp ôngẽ12345 12345Ti 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Puskin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.II. Đc hi văn nọ ả1. Gi thi truy nớ thúc truy nh th ếnào?2. Di bi truy nễ ệ3. thúc truy nế ệ­ tr nh a: túp ềnát, cái máng ­> thúc ếtruy theo vòng tròn.ệ ố­ Đây là tr ng tr thích đáng đi ốv tham lam, c.ớ ạTi 34: ngế ướ đc thêm:ẫ ọÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG TruyÖn cæ tÝch cña A. Puskin)I. §äc, t×m hiÓu chung v¨n b¶n.II. Đc hi văn ểb nả Truy " Ông lão đánh cá và con cá vàng" đã thúc ng hình nh ảm ng bên cái máng ẻx a. Theo em đó có là thúc có ếh không?ậ Đáp ánĐó là thúc có u, vì ậcông lí xã được th hi n: ẻtham lam, bô không th được ưởn gi sang, phú quý.ầ
2020-09-29 09:58:53