Bài 9. Lục Vân Tiên gặp nạn (2)

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 16:45:48 || Kiểu file: PPT

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

1Câu i: Đc tám câu th cu trong ốđo th «Ki Ng ng Bích»? ưTrình bày bút pháp ngh thu đc ắtrong đo th và phân tích tác ng?ạ Ki tra bài cũểL VÂN TIÊN KI NGUY ỆNGA(Truy Vân Tiên, Nguy Đình Chi u)ệ ể1) Tác gi tác ph mả ẩa) Tác giả :­ Nguy Đình Chi ể(1822­1888), là nhà th ơmù loà yêu c, sinh ướt Gia Đnh nay là ịthành ph Chí Minh.ố ồ­ Là nhà th Nam ộs ng và sáng tác th ờkì đau th ng mà anh ươdũng dân ta vào ộth XIX.ế ỉ­ Là nhà th dân ủt c.ộKhu lăng Ba Tri­ ếTreb) Tác ph mẩ Truy Vân Tiên là ộtruy th Nôm, ra đi kho ng đu nh ng ữnăm 50 th 19; truy theo ốch ng i, mang tính ch nhi ươ ơlà đc.ể ọ­ Truy chia làm ph n:ệ Vân Tiên đánh Ki Nguy ướ ệNga Vân Tiên đc th dân ượ ứgiúp Ki Nguy Nga lòng ộchung thu Vân Tiên Vân Tiên và Ki Nguy Nga ạnhau­ dung: Truy cao đo đc làm ng ườ(có tinh th nghĩa hi p, tr ng nghĩa khinh tài), ọth hi nhân dân.ể ướ ủ2) Đc hi văn n:ọ ảV trí đo trích: ph đu ầtruy nệ3) Phân tích: a) Nhân Vân Tiên:ậ ng đng th hi hành đng không ộchút do dũng đánh ng i. ướ ườĐó là hành đng vì nghĩa.ộ Vân Tiên ghé bên đàngạB cây làm nh làng xông vô.ẻ _______ ____ Vân Tiên đt xông,ả ữKhác nào Tri phá vòng Đng Dangệ ươ ______________ ____________ Qua hành đng ta th đc tài năng tuy ượ ệv i, mang dáng dũng ng ướ ủL Vân Tiên.ụ a) Nhân Vân Tiên:ậ Vân Tiên nghe nói li i: ườ“Làm há trông ng tr n.” ườ Hỏi: “Ai than khóc trong xe này?” _____________....Vân Tiên nghe nói đng lòngộ Vân Tiên là hình nh đp có đy tính cách ủc ng anh hùng: dũng m, hào hi p, ườ ệtr ng nghĩa khinh tài (th hi ni tin và ướm tác gi vào ng tài­đc: giúp c, ườ ướgiúp dân) Con ng hào hi p, tr ng nghĩa khinh tàiườ Là con ng tâm nhân (quan tâm, chia ườ ậs )ẻ Vân Tiên đt xông,ả ữKhác nào Tri phá vòng Đng Dangệ ươ Vân Tiên đt xông,ả ữKhác nào Tri phá vòng Đng Dangệ ươLâm nguy chẳng gặp giải nguy, Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồiTrư ớc xe quân tử tạm ngồi, Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa Hà Khê qua đó cũng gần, Xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng Qua suy nghĩ, nói ta hi đc Ki ượ ềNguy Nga là con ng có c, thu ườ ịn na, coi tr ng trinh ti t, coi tr ng ân nghĩa.ế ọ3.b) Nhân Ki Nguy Nga:ậ ___________ _____1) Nh đnh nào nói đúng nh cách xây ng ựnhân Nguy Đình Chi trong đo ạtrích này? A. Qua nói, chờ B. Qua tâm tr ngạ C. Qua hành đngộ D. Ch và ỉH ng ng tướ ế2) dung ch đo trích này là gì?ộ A. Ca ng ph ch cao đp Vân Tiên. B. Ca ng ph ch đp Ki Nguy ệNga C. cao đo đc làm ng ườ D. A, B, DD­ Ngôn ng c, bình kh ho ạtính cách nhân qua hành đng, ch ỉl nói.ờ­ Đo trích nh cao đo đc làm ứng i, đng th kh ho nh ng ph ườ ẩch cao đp Vân Tiên và Ki ềNguy Nga.