Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 - Câu hỏi (SGK trang 145)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu định nghĩa các phương pháp tính tích phân ?

Hướng dẫn giải

Định nghĩa : Cho f(x) là một hàm số liên tục trên đoạn [a; b] và giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a; b]. Khi đó hiệu F(b)−F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x).

Các phương pháp giải tích phân :

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

phương pháp tích phân từng phần

Cách đặt: Nhất lốc, nhì đa, tam lượng, tứ mũ (hàm logarit, hàm đa thức, hàm lượng giác, hàm mũ)

Các câu hỏi cùng bài học