Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9.4 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

Hướng dẫn giải

Chọn những thuốc thử để nhận biết trong thành phần của muối đổng(II) suníat có chứa nguyên tố đồng và gốc sunfat :

- Nhận biết nguyên tố đồng. Dùng thuốc thử là kim loại hoạt động, thí dụ Fe, Zn…

Fe + CuSO—----> FeSO4 + Cu \( \downarrow \)

                                                   (đỏ)

- Nhận biết gốc sunfat : Dùng thuốc thử là dung dịch muối bari, như BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(OH)2 :

BaCl2 + CuSO4 —------> CuCl+ BaSO­4 \( \downarrow \)

                                                             (trắng)

Các câu hỏi cùng bài học