Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 87 (Sgk tập 1 - trang 111)

Lý thuyết

Câu hỏi

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống :

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình ..........

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của các tập hợp hình.........

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình.........

Hướng dẫn giải

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình là hình bình hành và hình thang.
b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình là hình bình hành và hình thang.
c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình: hình vuông.

Các câu hỏi cùng bài học