Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ đồ thị hàm số

\(y = \left\{ \matrix{
2x - 1,x \ge - 1 \hfill \cr 
{1 \over 2}x + 1,x < 1 \hfill \cr} \right.\)

Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số được vẽ trên hình 31. Điểm (1 ;1) thuộc đồ thị, điểm \((1;{3 \over 2})\) không thuộc đồ thị.

Các câu hỏi cùng bài học