Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán (4)

0491be9972e2c232e4336adda1f1352d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 16:40:41 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hoàng Th Thu Hi nị Thúy Ki báo ân báo oánềTruy Ki uệ Ki tra bài cũ:ể­Đc thu lòng đo th :“Ki Ng ng Bích”ư­Phân tích ch nhân ậMã Giám Sinh đc th hi qua ượ ệngo hình.ạ Ti 36­37:ếThúy Ki Báo ân báo oánề .I.Tìm hi chungể1.v trí đo trích:Cu ph sau đo ạki i.ề ả2.Đc hi chú thíchọ ểa.Đc văn nọ ảb.Chú thích SGK3.B ph nố II.Phân Tích:Đc 12 câu đu Đây là ai nói ớai?C nh Thúy Ki tr Thúc Sinh:Tr ước nh m.giáoThúc Sinh run ươ ặnh chàm => tái xám nghi ệ=> tính cách nhu nh Thúc Sinh.ượ Lời của kiều Trọng tấm lòng và giúp đỡ mà Thúc Sinh dành cho nàng.+Ơn cứu nàng ra khỏi lầu xanh.Nghĩa nặng nghìn non Sâm thương, chữ nghiã, chữ tòng,cố nhân tạ lòng=>dùng từ ngữ trang trọng=>lòng biết ơn trân trọng.Ơn cho nàng làm phận lẽ-> một chút hạnh phúc dù sau đó khổ hơn tôi đòi.Tiếp tụcKiều nói với ai? Thúy Ki nói ho Th Ho Th ưlà ng gây kh đau cho nàng.Cho ườ ổnên nói ng ngôn ng nôm na, thành ững quen thu c.ữ ộ+K bà giàẻ ắKi bò mi ng chén :theo quan đi nhân ểdân­> dùng nhân dânờ 2.Cu đi tho gi Ki và Ho Thộ ưKhi Hoaïn Thö xuaát hieän Kieàu ñaõ noùi nhöõng gì? Em caûm nhaän vaø phaân tích gioïng ñieäu cuûa Thuùy Kieàu vôùi Hoaïn Thö nhö theá naøo?(Phaùt hieän caùch naøo cuûa Thuùy Kieàu vôùi Hoaïn Thö vaø ngoân ngöõ noùi vôùi Hoaïn Thö)hình aûnh Hoaïn Thö xuaát hieän trong maøn baùo oaùn nhö theá naøo? Vì sao