Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm tập xác định của các hàm số :

a. \(y=\dfrac{2}{x+1}+\sqrt{x+3}\)

b. \(y=\sqrt{2-3x}-\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}\)

c. \(y=\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x+3};\left(x\ge1\right)\\\sqrt{2-x};\left(x< 1\right)\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{2}{x+1}\) xác định với x≠-1, \(\sqrt{x+3}\) xác định với x ≥ -3

Tập xác định của y = là:

D = {x ∈ R/ x + 1 ≠ 0 và x + 3 ≥ 0} = [-3, +)\{-1}

Có thể viết cách khác: D = [-3, -1] ∪ (-1, +)

b) Tập xác định

D = {x ∈ R/ 2 -3x ≥ 0} ∩ {x ∈ R/ 1-2x ≥ 0}

= [-, 2323 ]∩(-, 1212) = (-, 1212)

c) Tập xác định là:

D = [1, +) ∪ (-,1) = R

Các câu hỏi cùng bài học