Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 24)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề \(P\Rightarrow Q\) với :

a. P : "ABCD là một hình vuông"

    Q : " ABCD là một hình bình hành"

b. P : "ABCD là một hình thoi"

    Q : "ABCD là một hình chữ nhật"

Hướng dẫn giải

a) P ⇒ Q = “Nếu ABCD là một hình vuông thì nó là một hình bình hành”. Mệnh đề này đúng.

b) P ⇒ Q = “Nếu ABCD là một hình thoi thì ABCD là một hình chữ nhật. Mệnh đề này sai.

Các câu hỏi cùng bài học