Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 143)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau :

a) \(\left(3+2i\right)\left(2-i\right)+\left(3-2i\right)\)

b) \(\left(4-3i\right)+\dfrac{1+i}{2+i}\)

c) \(\left(1+i\right)^2-\left(1-i\right)^2\)

d) \(\dfrac{3+i}{2+i}-\dfrac{4-3i}{2-i}\)

Hướng dẫn giải

a) (3 + 2i)[(2 – i) + (3 – 2i)]

= (3 + 2i)(5 – 3i) = 21 + i

b)(4−3i)+1+i2+i=(4−3i)+(1+i)(2−i)5=(4−3i)(35+15i)=(4+35)−(3−15)i=235−145i(4−3i)+1+i2+i=(4−3i)+(1+i)(2−i)5=(4−3i)(35+15i)=(4+35)−(3−15)i=235−145i

c) (1 + i)2 – (1 - i)2 = 2i – (-2i) = 4i

d) 3+i2+i−4−3i2−i=(3+i)(2−i)5−(4−3i)(2+i)5=7−i5−11−2i5=−45+15iCác câu hỏi cùng bài học