Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 131)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng phân bố tần số :

                  Tuổi 18  19 20 21 22 Cộng
                  Tần số 10 50 70 29 10 169

Số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Sắp xếp theo thứ tự không giảm số liệu thứ 85 là số trung vị.

Các câu hỏi cùng bài học