Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 101)

Lý thuyết

Câu hỏi

   

Để chuẩn bị cho một buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí O2, mỗi lọ có dung tích 100ml.

     a.     Tính khối lượng kali pemanganat ( KMnO4) phải dùng, giả sử khí O2 thu được ở đktc và hao hụt 10%.

     b.     Nếu dùng kali clorat (KClO3) có thêm xúc tác mangan dioxit (MnO2) thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình hóa học và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

Hướng dẫn giải

a. PTHH : 2KMnO4 ----> K2MnO4 +MnO2 +O2

Thể tích oxi cần thu là (20 . 100) + (10% . 20 . 100)= 2200(ml)

vậy khối lượng kalipemangannat phải dùng là 31 gam

b. PTHH: 2 KClO3 ------> 2KCl + 3 O2

mKClO3= (2200.2.122,5) : (3.22400) = 8(gam)

Các câu hỏi cùng bài học