Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức , trong đó ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Từ đó ta tính được : = ± 10-7 C.Các câu hỏi cùng bài học