Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SBT trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho phương trình :

           \(9x^2+2\left(m^2-1\right)x+1=0\)

a) Chứng tỏ rằng với \(m>2\) phương trình có hai nghiệm phân biệt âm

b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm \(x_1,x_2\) mà \(x_1+x_2=-4\)

Hướng dẫn giải

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt âm :
\(\left\{{}\begin{matrix}\Delta>0\\S< 0\\P>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(m^2-1\right)^2-9>0\left(1\right)\\\dfrac{-2\left(m^2-1\right)}{9.2}< 0\left(2\right)\\\dfrac{1}{9}>0\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(m^2-1\right)^2>9\\m^2-1>0\end{matrix}\right.\)
Với \(m>2\) thì \(\left(m^2-1\right)^2-9>\left(2^2-1\right)^2-9=0\) nên (1) thỏa mãn.
Với \(m>2\) thì \(m^2-1>2^2-1=3>0\) nên (2) thỏa mãn.

Vậy \(m>2\) phương trình có hai nghiệm âm.

Các câu hỏi cùng bài học