Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (Sách bài tập trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số :

                 \(y=\left(3-\sqrt{2}\right)x+1\)

a) Hàm số là đồng biến hay nghich biến trên \(\mathbb{R}\) ? Vì sao ?

b) Tính các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị sau :

\(0\)               \(1\)                 \(\sqrt{2}\)                   \(3+\sqrt{2}\)                    \(3-\sqrt{2}\)

c) Tính các giá trị tương ứng của x khi y nhận các giá trị sau :

0               1                   8                     \(2+\sqrt{2}\)                    \(2-\sqrt{2}\)

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất

Các câu hỏi cùng bài học