Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

f49bbc224f8f4de26faaa6af29f77f1c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-20 06:36:12 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 329 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 30: Bài 8:ế I. I. ĐC, TÌM HI CHUNGỌ ỂĐC, TÌM HI CHUNGỌ Ể1.Tác giả1.Tác giả::Nguy Khuy n(1835­1909)quê Yên Đ, ổNguy Khuy n(1835­1909)quê Yên Đ, ổBÌnh c, Hà Nam.ụBÌnh c, Hà Nam.ụPhong cách th trào phúng, tr tình.ơ ữPhong cách th trào phúng, tr tình.ơ ữ2. Tác ph m:ẩ2. Tác ph m:ẩLà bài th hay nh vi tình nơ ạLà bài th hay nh vi tình nơ ạ* Chú Thích(SGK)* Chú Thích(SGK) II. §II. §äc HiÓu cÊu tróc bµi th¬äc HiÓu cÊu tróc bµi th¬1. §äc:1. §äc: Ng¾t nhÞp 4/3 riªng c©u Ng¾t nhÞp 4/3 riªng c©u (4/1/2) (4/1/2) 2. ThÓ th¬:2. ThÓ th¬: ThÊt ng«n b¸t có êng ThÊt ng«n b¸t có êng luËtluËt- HiÖp vÇn cuèi c©u 1. 2. 4. 6. 8. HiÖp vÇn cuèi c©u 1. 2. 4. 6. 8. LuËt tr¾c- LuËt tr¾c- §èi: c©u víi c©u 4- §èi: c©u víi c©u c©u víi c©u 6c©u víi c©u B¹n ®Õn ch¬i nhµB¹n ®Õn ch¬i nhµ §§· bÊy l©u nay, b¸c tíi bÊy l©u nay, b¸c tíi nhµnhµ (1) (1) TrÎ thêi ®i v¾ng, chî thêi TrÎ thêi ®i v¾ng, chî thêi xaxa. (2) (2) Ao s©u íc c¶, kh«n chµi c¸, (3)Ao s©u íc c¶, kh«n chµi c¸, (3) ên réng rµo th a, khã ®uæi ên réng rµo th a, khã ®uæi gµgµ (4) (4) C¶i chöa ra c©y, cµ míi nô, (5)C¶i chöa ra c©y, cµ míi nô, (5) BÇu võa réng rèn, íp ¬ng BÇu võa réng rèn, íp ¬ng hoahoa (6) (6) §Çu trß tiÕp kh¸ch, trÇu kh«ng cã, (7)§Çu trß tiÕp kh¸ch, trÇu kh«ng cã, (7) B¸c ®Õn ch¬i ®©y, ta víi B¸c ®Õn ch¬i ®©y, ta víi tata! (8)! (8) PhÇn 2PhÇn 3PhÇn Th¬ êng luËt thÓ thÊt ng«n b¸t có Sè c©u: mét bµi th¬ cã c©u, mçi c©u ch÷. VÇn: gieo ch÷ cuèi c¸c c©u 1, 2, 4, 6, (chØ cã vÇn b»ng). §èi: c©u 3- ®èi c©u, ®èi ý, ®èi thanh, ®èi tõ lo¹i. c©u nh»m næi bËt tø vµ thanh ®iÖu- LuËt: b»ng tr¾c C¨n cø vµo ch÷ thø cña c©u 1.- Thanh b»ng LuËt b»ng- Thanh tr¾c LuËt tr¾c- KÕt cÊu: cÆp c©u.+ c©u ®Ò më ®Ò vµ b¾t ®Çu më ý.+ c©u thùc miªu t¶ cô thÓ t×nh. c¶nh. sù vËt.+ c©u luËn bµn luËn vµ nhËn xÐt.+ c©u kÕt khÐp bµi th¬ b»ng nh÷ng kÕt luËn. C©u hái th¶o luËnC©u hái th¶o luËnBµi th¬ Bµi th¬ B¹n ®Õn ch¬i nhµB¹n ®Õn ch¬i nhµ cã cã ®iÓm g®iÓm g×× gièng vµ kh¸c vÒ gièng vµ kh¸c vÒ h××nh nh thøc so víi bµi th¬ thøc so víi bµi th¬ Qua Qua §§Ìo Ngang?Ìo Ngang? GièngGièngvÒ sè c©u, sè vÒ sè c©u, sè chch÷÷, c¸ch hiÖp c¸ch hiÖp vÇn, ®èi vÇn, ®èi thanh, ®èi ý. thanh, ®èi ý. Kh¸cKh¸cPh¸ bá rµng buécPh¸ bá rµng buécvÒ bè côc(2/2/2/2) vÒ bè côc(2/2/2/2) ®Ò thùc luËn ®Ò thùc luËn kÕtkÕt T¹o ra mét kÕt cÊu ®éc ®¸o gåm phÇn (1/6/1). Bè côc: Bè côc: phÇn:3 phÇn: 1.1.C©u ®Çu:C©u ®Çu:2.2.Lêi chµo ch©n thµnh.Lêi chµo ch©n thµnh.2. S¸u c©u tiÕp: 2. S¸u c©u tiÕp: TT××nh huèng vµ khnh huèng vµ kh¶¶ n¨¨ng tiÕp b¹nng tiÕp b¹n3. C©u cuèi: 3. C©u cuèi: Kh¼ng ®Þnh tKh¼ng ®Þnh t××nh b¹n ch©n thµnh.nh b¹n ch©n thµnh. III. III. Đọc hiểu văn bảnĐọc hiểu văn bản1. 1. Lêi chµo ch©n thµnhLêi chµo ch©n thµnh§· bÊy l©u nay,§· bÊy l©u nay,B¸c tíi nhµ.B¸c tíi nhµ. TiÕng reo vui, Lêi chµo hå hëi th©n nh Vui mõng, quÝ mÕn, tr©n träng.