Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8.8, 8.9, 8.10 trang 97 sách bài tâp (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

8.8. Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.

C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

8.9. Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và SO2 có thể dùng

A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.

B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.

C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước brom.

8.10. Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn ?

A. Dung dịch NaOH loãng.

B. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3.

C. Dùng khí H2S

D. Dùng khí CO2

Hướng dẫn giải

8.8

8.9

8.10

D

A

B

Các câu hỏi cùng bài học