Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8.1 Bài tập bổ sung (Sách bài tập tập 1 - trang 20)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bất phương trình :

                  \(\sqrt{32}x-\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)x>\sqrt{2}\)

tương đương với bất phương trình :

(A) \(\sqrt{20}x>\sqrt{2}\)                      (B) \(2\sqrt{5}x>\sqrt{2}\)

(C) \(15\sqrt{2}x>\sqrt{2}\)                    (D)\(\sqrt{2}x>\sqrt{2}\)

Hướng dẫn giải

\(\sqrt{32}=4\sqrt{2};\sqrt{8}=2\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{32}x-\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)x>\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow4\sqrt{2}x-\left(2\sqrt{2}+\sqrt{2}\right)x>\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow4\sqrt{2}x-3\sqrt{2}x>\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2}x>\sqrt{2}\)

vậy câu D) đúng

Các câu hỏi cùng bài học