Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 77 (Sách giáo khoa trang 89)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng \(x\) dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vài dùng để may 250 bộ mỗi ngày tăng bao nhieu dm ? Biết :

a) \(x=3\)

b) \(x=-2\)

Hướng dẫn giải

Theo bài, chiều dài của vải để may 1 bộ quần áo tăng x (dm).

Suy ra, chiều dài của vải để may 250 bộ quần áo sẽ tăng 250.x (dm).

a) Với x = 3 thì chiều dài vải tăng:

250.3 = 750 (dm)

b) Với x = -2 thì chiều dài vải tăng:

250.(-2) = -500 (dm)

tức là giảm 500 (dm).

Các câu hỏi cùng bài học