Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 72 (Sách bài tập - tập 1 - trang 14)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5, 3, 1, 0 (mỗi chữ số viết một lần) ?

Hướng dẫn giải

5310- 1035 = 4275

Các câu hỏi cùng bài học