Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định tọa độ giao điểm của parabol \(y=ax^2+bx+c\) với trục tung ?

Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và viết tọa độ của các giao điểm trong trường hợp đó ?

Hướng dẫn giải

Điều kiện để (P): \(y=ax^2+bx+c\) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt là \(\Delta>0\).
Gọi \(x_1;x_2\) là hoành độ của hai giao điểm. Ta có:
\(x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}\);
Tọa độ giao điểm là:
\(A\left(\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a};0\right)\); \(A\left(\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a};0\right)\).

Các câu hỏi cùng bài học