Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK trang 18)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào đồ thị hàm số \(y=\cos x\), tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm ?

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, để làm số nhận giá trị âm thì:

x(3π2;π2);(π2;3π2)...x(π2+k2π;3π2+k2π),kZ

Các câu hỏi cùng bài học