Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK tập 1 - Trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

Ta có thể viết số hữu tỉ \(\dfrac{-5}{16}\) dưới dạng số nào sau đây:
a) \(\dfrac{-5}{16}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{-1}{8}+\dfrac{-3}{16}\).
b) \(\dfrac{-5}{16}\) là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ \(\dfrac{-5}{16}=1-\dfrac{21}{16}\).
Với mỗi câu em có thể tìm thêm một ví dụ.

Hướng dẫn giải

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a)

b)


Các câu hỏi cùng bài học