Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

0aa774004292866fd38f66fed9a7a07e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-24 15:02:11 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 319 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 25, 26:ế( Trích Đôn Ki­hô­tê Xéc­van­tét)1. Tác gi .ả­ Xec­van­tet (1547­1616) nhà văn Tây Ban Nha.ỗ ủXec­van­tet (1547­1616).­ Văn phong giàu ch hi th c, ựng ca ph trong tr lành, ốph nh bình dân.ẩ ớ2. Tác ph m.ẩ­ Ti thuy Đôn Ki­hô­tê trong nh ng tác ph vĩ ẩđi nh th đi Ph ụH ng làm cho tên tu nhà ủvăn tr nên .ở ử­T ác ph 126 ch ng. ươPh n1: 52 ch ng xu ươ ảnăm 1605. Ph 2: 74 ch ng, ươra đi năm 1615.ờ ăn n: là ch ng VIII ươ ủtác ph m.ẩ Gi ng đc khôi hài, th hi ệđc phong cách hi sĩ…ượ ệC xay ốgió.3.Th lo i: ti thuy tể ế4. c: ph nố +) P1: đu đn không ph là kh ng vi ệtr khi đánh nhau xay gió.ướ +) P2: Ti đn to vai: Di bi cu đánh nhau ốxay gió. +)P3: Còn i: Nh ng vi sau khi đánh nhau xay gió. 1Hình ng nhân Đôn Ki­hô­têượ .1Hình ng nhân Đôn Ki­hô­têượ .1Hình ng nhân Đôn Ki­hô­tê.ượ ậ­ Dáng gò, cao lênh khênh, trên ưỡm con ng còm.ộ ự­Là quý nghèo có khát ng ướ ọt đp, mong giúp ích cho đi.ố +) Đu óc mê mu ch ng còn nh táo.ầ +) Khát ng đp: ra tay tr gi ng xa.ọ +) Dũng m: mình ng xông lên.ả +) Coi khinh cái th ng th ng: đau không rên, không ườ ụquan tâm đn chuy ăn ngế Có khát ng và lí ng cao đp nh ng hoang ng, ng ưở ưở ỡnh ng chi xay gió là nh ng thù kh ng ng ạvà đánh nhau chúng th iớ ạLà nhân đáng khâm ph c, đáng chê i.ậ ườ1Hình ng nhân Đôn Ki­hô­tê.ượ