Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

66333137323330386338336161336237303036643565333663333832373432336237343936356433656563316238666663353763323734393562663937393465
Gửi bởi: Thái Dương vào 11:34 AM ngày 18-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1Tu 8, Tầ PPCT: 29, 30 Ngày so n: …../10/201ạ 8L y:ạ A,B Ngày y: ...../...../201ạ 8CHI LÁ CU CÙNGẾ Trích) Hen-riI. tiêu:ụ1. Ki th năng, thái :ế a. Ki th c: ứ-Nhân t, ki n, truy trong tác ph truy ng hi .ậ ỹ-Lòng thông, chia gi nh ng ngh sĩ nghèo .ả ệ-Ý nghĩa tác ph ngh thu vì cu ng con ng .ủ ườb.Kĩ năng- ng ki th các ph ng th bi trong tác ph c-hi uậ ươ ểtác ph Phát hi n, phân tích đi ngh thu chuy nhà văn .ẩ ủ- nh nghĩa nhân văn sâu truy nả ượ ệ+ Kĩ năng ngố Xác nh giá tr thân: ng có tình yêu th ng và trách nhi ng iị ươ ườxung quanh c. Thái :. GD tình nhân ái, trân tr ng giá tr cu ng và ngh thu chân chính ậ2. Năng có th hình thành và phát tri cho sinh: th ngh thu và nghĩa văn n.ả ảII. Chu tài li và ph ng ti c:ẩ ươ GV: SGK, CKTKN, giáo án. HS Chu bài.ẩ ịIII. ch ho ng sinhổ ọ1. Ho ng vào bài (7’)ạ ắ-Ki tra bài cũ: nghĩa văn Đánh nhau xay gió”?ớ ố-Gi thi bài:ớ 2. Ho ng hình thành ki th ứHo ng th và tròạ dungộHo ng I. Gi thi chung (5p ệMT: Hình thành cho sinh có nh ng hi bi tác gi và tác ph m.ọ ẩGV yêu HS chú thích.ầ ọNêu nh ng nét nhà văn ÔHen-ri vàữ ềvăn Chi lá cu cùng”.ả ốNh nh vài nét nhà văn Ohen-ri và tácấ ềph Chi cẩ lá cu cùng”:ố OHen-ri là nhà văn Mĩ ti ng th gi i.Chaổ ớông là th thu c,m ông qua khi ông iầ ớlên 3.M lăm tu đã ph th và điườ ọlàm nhi ngh ki ăn. Ông chuyên vi tề ếtruy ng n. Các truy ng ông tệ ấphong phú và đa ng tài nh ng ph nạ ầl ng vào cu ng nghèo kh tớ ướ ấh nh ng dân Mĩ. Truy ng aạ ườ ủông th ng nh nhàng, toát lên tinh th nhânườ ầđ cao th ng yêu con ng nghèo kh ,ạ ươ ườ ổnhi khi ng. ngh thu ôngề 1. Tác giả- Hen-ri( 1862 -1910)- Là nhà văn Mĩ, chuyên vi truy ng n.ế ắ- Có lòng thông ng nghèo tả ườ ấh nh.ạ 2/ Tác ph mẩ sgk)- Đo trích là ph cu tác ph m.ạ ẩGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ2th ng ng ki tình ti hai nườ ầm cách ng t, ng .ộ ờHo ng 2: II. –tìm hi chung(20p)ạ ểH ng nướ sinh bi cách c, tóm t, phân chia và ph ng th bi tọ ượ ươ ạc văn n.ủ ảGV tóm ph tác ph mắ ượ ẩGV ng HS HSướ ọđ ti văn n.ọ ảTH Tóm đo trích theo vi chính.ắ 1. cọ- Qua dung tóm hãy xác nh nhân tộ ậchính truy n?ủ ệ-Hãy tách văn theo các ph dung liênả ộquan nhân chính này?ế ậHS trình bày ki ph n.ế ầ- Ph 1ầ :T -> “Hà Lan”: Giôn-xi iừ ợch t.ế- Ph 2ầ Ti theo -> “v nh Napl ”:Giôn-xiế ơv qua cái ch t.ượ ế- Ph 3ầ :Còn i: Bí chi lá.ạ ế- Văn đã ng nh ng PTBĐ nào? PTả ữch nào làm nên tácủ ủph m?ẩ 2/ Tóm đo tríchắ 3/ Nhân chínhậ Gi n-xi 4/ cố ph nầ 5/ Ph ng th bi tươ TS MT BCHo ng 3: III Phân tích (50p)ạ ộGiúp sinh th tác ph Nhân t, viêc, nghĩa văn n)ọ ả- dung đo văn vi gì?ộ ệHS: Tr i.ả ờ- Tìm chi ti mt dáng ,gi ng nói aế ủGiôn-xi?- Hình dung em nhân Giôn-xi tủ ừchi ti miêu dáng gi ng nói?ế ọ- Vi Giôn-xi to th th nhìnệ ờt mành mành và ra nh kéo nó lên là vì líấ ệdo gì?HS: Cô nhìn xem chi lá th ng xuân cu iế ườ ốcùng bên đã ng ch a.ử ư-Em hi gì tr ng thái tinh th Giôn-ể ủxi qua câu nói: đó là chi lá cu cùng…ế ốch t”?ếGV: Tâm tr ng Giôn-xi khi là tâmạ ốtr ng ng tuy ng,cô nghĩ khiạ ườ ọchi lá cu cùng trên cây ng xu ng là lúcế ốcô cũng ch t.ế- Xiu đã dùng yêu th ng an iờ ươ ủGiôn-xi. Giôn-xi đáp ng thái và suyạ ộnghĩ gì? 1/ Di bi tâm tr ng Giôn-xi.ễ a/ Giôn-xi cái ch t.ợ ế- Gi ng th thào, th thọ -Ch chi lá cu cùng ng -> ch t.ờ ế=> đu i, ki ng .Tâm nế ồcô n, tuy ng.ơ ọGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ3HS: Ko tr và đang chu cho tả ộchuy đi xa bí mình.ế ủ-Đi đó cho ta hi thêm gì tâm conề ồng Giôn?ườ ủBình Con ng tuy ng và bi quan thìườ ọkhông có gì Đi đó đã cứ ượ ượbác sĩ nói Xiu.ớ tiêt 1ếGV yêu sinh theo dõi ph ti theoầ ếc văn n.ủ ả- Sau đêm gió i, khi chi mànhư ếmành kéo lên lúc tr ng sángượ ửGiôn-xi đã phát hi ra đi gì?ệ ề-HS: Trình bày- Theo em, Giôn-xi đã nh đi gìả ượ ềt chi lá cu cùng còn đó?ừ ẫHS: Chi lá mong manh nh ng ch ngế ựm ng và mãnh li t.ộ ệ- đó có nh ng thay gì Giôn-xi?ừ ớHS: Tìm ki tr iế ờ- Nh ng thay cho th nhu gì đãữ ầtr Giôn-xi? Chi lá có nghĩa gì Giôn-xi?ế ớ- Theo em, vì sao con ng có th quaườ ựơcái ch ch vì chi lá ng manh nế ẫcòn ng trên cây?ố ởBình ch tố Tình yêu cu ng, tình n, tìnhộ ạyêu NT đã tr Giôn-xi…Chi lá dùở ếm ng manh, nh nhoi ch ng cỏ ứsông mãnh li t,là ng, thúcề ốđ y, kích thích tình yêu ng cho con ng iẩ ườtuy ng.ệ ọGV chuy sang 2ể ụ- Tình yêu th ng Xiu Giôn-xi cươ ượth hi qua nh ng chi ti nào?ể ế-HS: Tr iả ờ- Vì sao Xiu lo khi th nh ng chi láạ ếth ng xuân đã ng nh y?ườ ậ- Ngoài ra tình th ng yêu còn thươ ượ ểhi nh ng chi ti nào?ệ ế- nói?ờ- Vi làm?ệ- Qua nh ng chi ti y, ta ởXiu lòng nh th nào?ộ ếBình ch tố Tình nhân o, tình nghĩaả ầy đã làm cho lòng ng và đây cũngấ ườ ạchính là lòng tác gi mu mấ ắqua nhân này.ậ b. Giôn-xi qua cái ch t.ượ ế- Qua đêm gió chi lá còn.ư ẫ->Th mình phê bình mình.ấ ự- Đòi ăn, soi ng, ng a, ng y, cươ ặbi là mu nh Na pl .ệ ơ-> Mu ng và ho ng.ố ượ ộ=> Chi lá là ng thúc ni tin,ế ềtình yêu ng cho Giôn-xi.ự ố2/. Tình th ng yêu Xiu.ươ ủ- Lo khi th chi lá th ng xuân đã ngợ ườ ụg t.ầ ế-> Giôn-xi ch t.ợ ế- ng viên, an i, chăm sóc Giôn-xi tình.ộ ậ=> lòng nhân ái, th tình ng i.ấ ượ ườ 3/ Ki tác -menệ .- -men: là ho sĩ nghèo, khát ng vụ ẽm tranh ki tác.ộ ệ- Lo ng cho ph Giôn-xi.ắ ủGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ4Chuy sang 3.ể ụ- -men gi thi là ng nhụ ượ ườ ưth nào?ế- Khi nhìn th chi lá th ng xuân đuaấ ườnhau ng -men có tâm tr ng gì?ụ ạHS: Nhìn Xiu ch ng nói gì-> Lo ng vì cănẳ ắb nh hi nghèo có th đi tính ngệ ướ ạc Giôn-xi.ủ- Tr tâm tr ng đó -men đã có hànhướ ơđ ng gì? đích gì?ộ ụHS: ng tranh ng Giôn-ặ ốxi,b ch gió rét và nguy hi m.ấ ể- chi lá đích nh ng cu iẽ ốcùng nh th nào?ư Vì sao ch t?ụ ế- Cái ch y, đã th hi ph mế ẩch gì?ấHS: Trình bàyGD: Em đi gì -men vàọ ượ ơXiu?HS: lòng th ng ng dù đó ko ph làấ ươ ườ ảng thân mình…ườ ủLH :T ng Ca dao VN: -Th ng ng nh th th ng thân.ươ ườ ươ Nhi đi ph giá ngễ ươ Ng trong ph th ng nhauườ ướ ươcùng.Bình cao th ng, quên mình vì ng khácự ượ ườc -men đã ng conủ ượ ộng i. Đó chính là lòng nhân màườ ạOHen-ri mu th hi n.ố ệ- sao ng Giôn-xi chi cạ ườ ếlá cu cùng là ki tác?ố ệHS: Suy nghĩ, tr iả ờBình tranh ho sĩ -men khôngứ ơph là th c, nó là tác ph NT cả ượ ượt nên tình yêu th ng con ng i.H nạ ươ ườ ơn tranh đúng là ki tác vì nó đãữ ệc ng con ng i;là tranh tìnhứ ườ ủyêu th và hi sinh cao .ươ -> ng ng chi lá cu cùng uẳ ứGiôn-xi.-> ch vì ng ph i.ụ ổ=> Cao th ng, quên mình vì ng khác.ượ ườ- Chi lá cu cùng là ki tác vì: Sinh ng, gi ng nh th t.ộ ra nh, kh ng trongạ ốtâm Giôn-xi.ồ ủ=> ng tình th ng bao la vàượ ươlòng hi sinh cao th ng.ượHo ng 4ạ IV/ ng t:(5p)ổ ếMT: Bi ngh thu và nghĩa văn nế ả- Ngh thu truy n?ệ ệ- Hãy làm rõ đi này qua cách thúcề ếtruy n?ệHS: Giôn-xi: ch -> ng tr i.ừ -men: còn kho nh -> ch t.ơ 1. Ngh thu t:ệ ậ- ng tình hu ng.ả ượ ố- thúc đáo, ng .ế ờ- Xây ng tình ti n, ch ch khéoự ẽléoGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ5=> Hai quá trình ng này ng trongả ượ ồm câu chuy => thúc ng .ộ ờ- đây, em hi gì thêm nghĩa aừ ủtruy “Chi lá cu cùng”?ệ ốHS: NT chân chính xu phát tình yêuượ ừth ng con ng i, là ngh thu vì con ng i.ươ ườ ườTH: Cây bút th 6).ầ 2. nghĩa văn n.ả Câu chuy ng tình yêu th ngệ ươgi nh ng ng ngh sĩ nghèo, Qua đó tác ườ ệgi th hi quan ni mình đíchả ục sáng ngh thu t.ủ Ghi nh sgk T90)ớ3. Ho ng luy (1p) th ng ki th toàn bàiệ ả4 Ho ng tìm tòi ng bài, tóm văn n.ọ Chu Hai cây phong.ẩ 1p IV. Rút kinh nghi m:ệ……………………………………………………………………………………..... ........... .................................................................................................................................................................................Tu 8, Tầ PPCT: 31 Ngày so n: …../10/201ạ 8L A,B Ngày y: ...../...../201ạ 8CH NG TRÌNH PH NGƯƠ ƯƠ( Ph ti ng vi t)ầ ệI. tiêuụ1. Ki th năng, thái :ế a. Ki th c: Các ng ph ng ch quan ru th t, thân thích .ừ ươ ịb. Kĩ năng Kĩ năng bài cọ ng ng ph ng ch quan thân thích, ru th ..ử ươ ị- Kĩ năng ng: ố+ Ra quy nh ng ng ng ph ng ch quan thân thích, ru th phù iế ươ ớtình hu ng giao ti ếc. Thái độ Có th ng ng ph ng đúng lúc, đúng ch chính xác, hi qu .ứ ươ ả2. Năng có th hình thành và phát tri cho sinh: Nh bi và ng ng ph ng cho phù hoàn nh giao ti p.ậ ươ ếII. Chu tài li và ph ng ti c:ẩ ươ GV: SGK, CKTKN, giáo án. HS Chu bài.ẩ ịIII. ch ho ng sinhổ ọ1.Ho ng vào bài ’-KTBC: -Gi thi bài:ớ 2. Ho ng hình thành ki th ứHo ng th và tròạ dungộHo ng (15’)ạ ộGiúp sinh nh ng tìm ng ph ng ch quan ru th t, thân thích.ọ ượ ươ ịSTT ng toàn dânừ ng dùng ph ng emừ ượ ươ1 Cha cha, tía, ba, th y.ố ầ2 má, u, m, ạGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ63 Ông iộ Ông i, ông, ộ4 Bà Bà i, bà, ộ5 Ông ngo Ông ngo i, ông, ngo i, vi. ạ6 Bà ngo Bà ngo i, bà, ạ7 Bác anh trai cha) Bác, bá Bác anh trai cha) Bác, bá Chú em trai cha)ủ Chú10 Thím ch) Thím 11 Bác ch gi cha) Bác, bá, cô 12 Bác ch ng ch gái cha) Bác ngượ13 Cô em gi cha) Cô 14 Chú ch ng em gái cha) Chú.... 15 Bác anh trai Bác, ậ16 Bác (v anh trai )ợ Bác, ợ17 em trai ậ18 (v em trai )ợ ợ19 Bác ch gi Bác, dì, 20 Bác (ch ng ch gi )ồ Bác, ng ượ21 Dì em gi Dì 22 Chú ch ng em gái )ồ Chú, ng ượ23 Anh trai Anh 24 Ch dâu anh trai) Ch ị25 Em trai Em 26 Em dâu em trai) Em 27 Ch gái Ch ị28 Anh ch ng ch gái) Anh 29 Em gái Em 30 Em ch ng em gái) Em 31 Con Con 32 Con dâu con trai) Con 33 Con ch ng con gái) Con34 Cháu con con)ủ Cháu.Ho ng (22’) ộH ng hs làm câu ch ng trình ph ng Ng văn Cà Mauướ ươ ươ (t37) sinh lên ng trình bày, hoc sinh khác ảnh xét.ậ Giáo viên ch ý.ố Con ra ti tuy xa i,ề Yêu mầ yêu đôi hi n. ướ u)ố Con nh ng soi tóc cử ạNăm con đau, mế th mùa di.ứ Ch Lan Viên)ế3. Ho ng luy pạ (1 ’) th ng ki th cệ ứ4. Ho ng ngạ vi đo văn, đo th có ng ng ph ng nh Cà Mau.ậ ươ ỉ5 Ho ng tìm tòi ng GV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ7 ti thêm nh ng ng ch quan ru th t, thân thích dùng ph ngề ượ ươkhác và th caộ ơIV. Rút kinh nghi m:ệ……………………………………………………………………………………..... ........... .................................................................................................................................................................................Tu Tầ PPCT: 32 Ngày so n: …../10/201ạ 8L 8ớ A,B Ngày y: ...../...../201ạ 8L DÀN CHO BÀI VĂN ỢV MIÊU VÀ BI MỚ I. tiêuụ1. Ki th năng, thái :ế a. Ki th c: HS nh bi cách dàn cho văn có ng miêu và bi .ậ ảb. Kĩ năng -Xây ng c, các cho bài văn miêu và bi .ự ả-Vi bài văn có ng miêu và bi có dài kho ng 450 ch .ế ữc. Thái Có th xây ng dàn khi làm bài văn miêu và bi mộ 2. Năng có th hình thành và phát tri cho sinh: dàn cho bài văn miêu và bi mự ảII. Chu tài li và ph ng ti c:ẩ ươ GV: SGK, CKTKN, giáo án. HS Chu bài.ẩ ịIII. ch ho ng sinhổ ọ1.Ho ng vào bài (ạ 2. Ho ng hình thành ki th ứ.Ho ng th Tròạ dungộHo ng 1: I. Dàn bài văn (20’)ủ ựMT: ng sinh ti hành dàn bài văn sướ ựHs bài văn trong sgk.ọ- Bài văn trên có th chia làm ph Hãy ch raể ỉ3 ph bài, thân bài, bài và nêu dung kháiầ ộquát ph đó ?ủ ầ- Truy vi gì ?ệ ệ- Ai là ng chuy ngôi th y? ).ườ ấ- Câu chuy ra đâu Vào lúc nào ở-Trong hoàn nh nào ?ả- Chuy ra ai Có nh ng nhân nào,ệ ậnhân nào là chính? Tính cách nhân raậ 1.Tìm hi dàn ýể*.Bài văn Món quà sinh nh .ậ* :ố ụ- bài trên bàn vàở ểt quang nh chung bu sinhả ổnh .ậ- Thân bài Ti theo cho khôngế ếnói trung món quà đáoậ ộc ng n.ủ ườ ạ- bài Còn Nêu nghĩ aế ủng món quà sinh nh ườ ậ- vi chính di bi bu iự ổsinh nh .ậ- Ngôi ngôi th nh t.ể ấ- Th gian bu sáng.ờ ổ- Không gian trong nhà Trang Hoàn nh vào ngày sinh nh aả ủGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ8sao vi xoay quanh NV Trang- NV chính: nự ồnhiên, vô ư-NV ph Trinh, Thanh và các khác. ạTrinh kín đáo, th m, chân tình Thanh nằ ồnhiên, nhanh nh n, tinh ẹ-Câu chuy di ra nh th nào ?ệ ế- nêu gì ?ở ề- Câu chuy phát tri nh đi đâu ?ệ ở- thúc ch nào ?ế ỗ- Đi gì đã nên ng ?ề ờ- Tình hu ng truy n.ố ệ- Các miêu bi và sế ượ ửd ng nh ng ch nào trong truy Nêu tác ng ?ụ ụ- Miêu Su bu sáng nhà tôi ng iả ườra ng vào, ng ch nhà...nhìn th Trinh đangườ ấc i....ườ ươ- Tác ng miêu các di bi buôụ ỉsinh nh giúp cho ng có th hình dung raậ ườ ểkhông khí nó và nh tình th mủ ượ ắthi gi Trang và Trinh. ữ- Bi Tôi ... ch không yên ...b uể ầlo ...t thân và gi Trinh...Tôi run run...c nủ ơTrinh...quý giá làm sao... Tác ng tình bè chân thành vàụ ạsâu giúp ng hi ng ng cái gì khôngắ ườ ặquan tr ng ng ng nh th nào .ọ ế- Th nh ng dung trên ộ-T bài tìm hi văn trên em hãy nh xétừ ậv và dàn bài văn iề ớmiêu và bi ảN dung chính ph là gì ?ộ ầTrong ng ph ba ph nh trên ta nừ ầđ thêm nào vào bài văn Nh mư ằm đích gì ?ụ- các miêu và bi dàn ýầ Trang, các chúc ng.ạ ừ- Di bi câu chuy có u, cóễ ầđ nh đi m, có thúc.ỉ ế+ Bu sinh nh vui đãở ẻs t, Trang ru vìắ ộng thân nh ch n. ườ ế+Di bi Trinh và gi toễ ảnh ng băn khoăn Trang, món quàữ ủđ đáo chùm Trinh chămộ ượsóc khi còn là nh ng cái .ừ ụ+K thúc nghĩ Trang vế ềmón quà đáo ng sinh nh t.ộ ậ- theo trình th gian nh ng trongể ưkhi tác gi đã dùng ng cể ượth gian nh vi đã di ra “lâuờ ễl tháng tr lúc iắ ướ ổđang ra hoa ...” 2. Dàn bài văn :ủ ựM bàiở Th ng gi thi vi c, nhân tườ ậvà tình hu ng ra câu chuy cũngố ệcó khi nêu qu vi c, ph nế ậnhân tr sau đó thân bài iậ ướ ớk ng lên theo th gian)ể ượ ờThân bài di bi câu chuy nể ệtheo trình nh nh, th ch làộ ấtr câu i:câu chuy đã di raả ễnh th nào trong khi ng vi tư ườ ếđã miêu con ng i, vi và thả ườ ểhi tình thái mình tr cệ ướs vi và con ng miêu .ự ườ ượ ảK bàiế Nêu và nghĩ aế ủng trong cu (ng chuy hayườ ườ ệGV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ9đ hoàn ch nh .ượ sinh ghi nh ?.ọ nhân nào đó)ộ ậ3 Ghi nh :ớ SGK.3. Ho ng luy (18’)( ng ki th c) Bài 1:ậa.M bàiở Gi thi quang nh đêm giao th và gia nh em bé ...nhân chính trongớ ậtruy .ệb.Thân bài Lúc do không bán diêm nên em bé không dám nhà vì đánh.ầ ượ ố-Em tìm góc ng ng tránh rét .ộ ườ ồ-K qu em gió rét hành bàn tay ng ra .ế ờ- Em đánh li qu que diêm cho mình. que diêm loé sáng là nh ưở ảt ng hi ra trong óc em bé. Và khi que diêm là lúc em tr th cượ ươ đau th ng phũ phàng mình. Khi que diêm tiên cháy sáng em th mình nh đangạ ươ ng tr lò to ra cách dàng.Khi que diêm th 2...th năm ướ ưở ứ-Các miêu và bi đan xen vào nhau trong quá trình chuy bi tế miêu nh ng ng ng và th em sau qu diêm bi suyả ưở nghĩ, tâm tr ng em lúc đó.ạc.K bàiế em bé bán diêm đã ch vì giá rét trong đêm giao th a, ng qua ngế ườ ườ không ai bíêt nh ng đi kì di mà em bé đã trông th y, nh là giây phút em bà vàượ cùng bà bay lên đón ni vui năm .ể ầBài 2: ậ- sinh xác nh yêu gv ng n- sinh làm.ọ ướ ọa. bàiở Gi thi ng mình là ai ni khi mình xúc ng là ni nào ?ớ ườ (Nêu cách khái quát .)ộb. Thân bài trung ni xúc ng :ậ ấ- Nó ra đâu Lúc nào Th gian, hoàn nh ...) ai nhân t). ậ- Chuy ra nh th nào u, di bi n, qu ).ệ ả- Đi gì khi em xúc ng xúc ng nh th nào miêu các bi hi xúcề ựđ ng .)ộ ấK bàiế Em có suy nghĩ gì ni đó ?ề đích nhà văn là gì khi xây ng NV ng ph ti ng đó?ụ ươ Dùng ti ng khôi hài gi cái hoang ng, th ng, đè cao cái th cao cế ườ ưở ườ ả4 Ho ng tìm tòi ng Tìm thêm và ti hành dàn ý. Chu cho bài vi 2ẩ ốIV. Rút kinh nghi m:ệ……………………………………………………………………………………..... ........... ................................................................................................................................................................................. Kí duy tu 8ệ GV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ ọ10 GV: Trà Trung ng THCS NVT Năm c: 2018-2019ặ