Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 - Câu hỏi phần TN (SGK trang 29)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đúng ?

a) \(\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GI}\)

b) \(\overrightarrow{IG}=-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{IA}\)

c) \(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GI}\)

d) \(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 7 trang 29 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

\(\Rightarrow\)Vậy chọn đáp án C

Các câu hỏi cùng bài học