Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7: Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-13 03:44:46

Mục lục
* * * * *

I. Mối quan hệ gen và tính trạng

II. Sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

    - Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường còn môi trường quy định sự hình thành của tính trạng. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường

    - Những biến đổi kiểu hình trong đời sống cá thể không liên quan đến biến đổi vật chất di truyền gọi là thường biến

III. Mức phản ứng của kiểu gen

    - Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của gen.

    - Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

    - Các tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

Lượt xem: 179