Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7.90 trang 87 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau

-    Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HC1, thu được 560 ml H2

-    Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 336 ml H2.

Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

Phần 1: 

2Al+6HCl2AlCl3+3H2(1)Fe+2HClFeCl2+H2(2)

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2       (3)

Từ pt (3): nAl=23nH2=23.0,33622,4=0,01molmAl=0,27g

Theo (1), (2) và (3) ta có: V H2 (2) = 560-336 =224(ml)

Theo (2) ta có:  nFe=nH2=0,22422,4=0,01(mol)mFe=0,56g

Các câu hỏi cùng bài học