Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7.32 trang 76 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào :

a) Dung dịch H2SO4 loãng.

b) Dung dịch HNO3loãng.

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào :

a)  Dung dịch H2SO4 loãng.

2Fe + 3H2SO4(l) → Fe2(SO4)3 + 3H2

FeO + H2SO4 (l) → FeSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 (l) → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 (l) → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

b)  Dung dịch HNO3loãng.

Fe+ 4HNO3 (l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3FeO + 10HNO3(l) → 3Fe(NO3)3 + NO +5H2O

Fe2O3 + 6HNO(l) → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 (l) → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O.

Các câu hỏi cùng bài học