Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28 trang 75 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

7.22. Nhận định nào sau đây sai ?

A. Sắt tác dụng được với dung dịch CuSO4

B. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl3.

C. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl2.

D. Đồng tác dụng được với dung dịch FeCl3.

7.23. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ?

A. FeO                                  B. Fe2O3

C. Fe(OH)3                            D. Fe(NO3)3

7.24. Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al thu được 0,4 mol A12O3 theo sơ đồ phản ứng sau :

FexO+ Al  Fe + Al2O3

Công thức của oxit sắt là

A. FeO.                                 B. Fe2O3.

C. Fe3O4                                D. không xác định được.

7.25. Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng CO thu được số mol CO2 tạo ra từ các oxit có tỉ lệ tương ứng là 3 : 2. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp lần lượt là

A. 50% và 50%.                   B.  75% và 25%.

C.75,5% và 24,5%.               D. 25% và 75%.

7.26.  Khi nung hỗn hợp các chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 và FeC03 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. Fe304.               B. FeO.               C. Fe.                   D. Fe203.

7.27. Cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. Cho từng chất trên lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thì số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8.                     B. 5.                   C. 7.                     D. 6.

7.28. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hếrvới H2S04 đặc, nóng (dư)

thoát ra 0,112 lít khí S02 (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức hợp chất của sắt là

A. FeS.                  B. FeS2.             

C. FeO.                 D. FeC03.

Hướng dẫn giải

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

C

A

C

A

D

C

C

Các câu hỏi cùng bài học