Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7.133 trang 95 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Xác định thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

Chất rắn dư sau phản ứng với kiềm là Fe2O3 ⟹ nFe2O3 = 0,1 mol

Trong phản ứng nhiệt nhôm, chỉ có Fe2O3 và Cr2O3 bị khử. Số mol Al phản ứng là 0,4 mol.

⟹ số mol Cr2O3là : \({{{n_{Al}} - 2{n_{F{e_2}{O_3}pu}}} \over 2} = {{0,4 - 0,2} \over 2} = 0,1mol\)

\( \to \% {m_{C{r_2}{O_3}}} = {{152.0,1} \over {41,4}}.100 = 36,71\% \).

Các câu hỏi cùng bài học