Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 61 (Sách giáo khoa trang 126)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai tia đối nhau Ox, Ox'. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Hai tia OA,OB đối nhau nên O nằm giữa A và B.

Lại có OA=OB=2cm nên O là trung điểm của AB.

Các câu hỏi cùng bài học