Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (trang 13 sgk Tin học lớp 11)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-17 09:56:41

Hãy cho biết những biểu diễn nào sau đây không phải là biểu diễn hằng trong pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp?

Trả lời:

a) 150.0 (Đúng).

b) b) -22 (Đúng).

c) c) 6.23 (Đúng).

d) D ) '43' (Đúng là hằng xâu).

e) A20 (Sai do có chứa kí tự nên không phải hằng số học, nhưng cũng không phải hằng xâu vì thiếu ' ').

f) 1.06E-15(Đúng).

g) 4+6(Đúng 4+6=10 là một hằng số học).

h) 'C(Sai do thiếu dấu ').

i) 'TRUE' (Đúng).

Lượt xem: 94