Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 Thạch Sanh (1)

33303339343061323663383031656537353234313232303661353763306231353331326532643061363531643564656435653837663230363764353630313937
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:06 PM ngày 14-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THCS Đạ M’rongGv Tr aàn Thò ThaéngNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê Em có nh xét gì đô Hu qua văn Ca Hu trên ếsông ngươ Ki tra bài cũ:ểĐáp án:­ đô Hu ti ng không ph ch có các danh lam ỉth ng nh và di tích ch mà còn ti ng các ởlàn đi dân ca và âm nh cung đình. Ca Hu là ộhình th sinh ho văn hoá âm nh thanh ch và tao ịnhã ph tinh th đáng trân tr ng, ầđc và phát tri n.ượ Vì sao có th nói: Ca Hu sôi i, vui, trang ươ ừtr ng uy nghiọ ?A. Do ca Hu ngu nh dân gian.ế ạB. Do ca Hu ngu nh thính phòng.ế ạC. Do ca Hu ngu nh dân gian và nh cung đình.ế ạD. Do ca Hu ngu nh cung đìnhế I. T×m hiÓu chung 1. ThÕ nµo lµ chÌo?2. §äc, tãm t¾t:3. VÞ trÝ: PhÇn cuèi cña ®o¹n 14. Bè côc phÇn- H¹nh phóc vî chång- Nçi oan h¹i chång- QuyÕt ®i tu.TiÕt 121=122: quan ©m thÞ kÝnh(TrÝch ®o¹n: nçi oan h¹i chång) I. Tìm hi chung:ể Khái ni m:ệ ChÌo lµ lo¹i kÞch h¸t, móa d©n gian, kÓ chuyÖn, diÔn tÝch b»ng h×nh thøc s©n khÊu. TiÕt 121=122: quan ©m thÞ kÝnh(TrÝch ®o¹n: nçi oan h¹i chång) Tu Ti Đào Huầ ếQuan Âm Th KínhịTr ng Viênươ Kim Nham Nguån gèc ChÌo n¶y sinh vµ îc phæ biÕn réng r·i B¾c Bé. Đc tr ngặ ­Chèo thu lo hình sân kh u:ộ ấ+ chuy giáo đo đc.ể Nhân có đc tr ng tính cách riêng.ậ §Æc tr ng+ và cách đi cao.Ướ ệ+ ng các ngh thu t.ổ