Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 79)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Không biết được

Hướng dẫn giải

Đáp án : C. Do hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

Các câu hỏi cùng bài học