Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 76)

Lý thuyết

Câu hỏi

Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho :

a) Bốn quả lấy ra cùng mầu

b) Có ít nhất một quả mầu trắng

Hướng dẫn giải

undefined

Các câu hỏi cùng bài học