Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 40)

Lý thuyết

Câu hỏi

Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Hướng dẫn giải

Giải.

Đáp án A

Các câu hỏi cùng bài học