Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 34)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để tráng ruột phích, người ta thủy phân 100g saccarozo , sau đó tiến hành phản  ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trinh hóa học của các phản ứng xẩy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

ko ai trả lời thì để em nhé!

nC12H22O11 = = x (mol)

C12H22O11 + H2O → C6H10O6 + C6H10O6 .

x x x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH CH2OH-[CHOH]4-CHO

a mol a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

2x 4x 4x (mol)

mAgNO3 = = 198,83 (gam);

mAg = = 126,31 (gam).

Các câu hỏi cùng bài học