Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD có \(A\left(-1;-2\right);B\left(3;2\right);C\left(4;-1\right)\). Tìm tọa độ đỉnh D ?

Hướng dẫn giải

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên

= C

Gọi (x; y) là tọa độ của D thì

= (x-4; y+1)

= (-4;4)

=

Vậy điểm D(0;-5) là điểm cần tìmCác câu hỏi cùng bài học